Filozofie školy

„Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život.
Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“
Albert Einstein

Název naší mateřské školy: MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV nese určitou symboliku lásky k přírodě. U rybníčka je pěkný pohled na obec Zlukov. Je to místo k setkávání i možnost poznat své síly, pomoci sobě i kamarádovi. Víme, že na základě vztahu k sobě samému si člověk utváří vztahy k druhým lidem a rozumí jim do té míry, do jaké míry je schopen rozumět sám sobě. Aby tyto vztahy byly efektivní, člověk musí dobře znát sám sebe. Na základě toho je schopen poznávat své okolí, komunikovat, přijímat a dávat, učit se, osobnostně růst, pozorovat a šťastně žít na této zemi. Dítě by mělo vědět, že je v prostředí, kde je bezpodmínečně přijímáno - jsme rádi, že jsi tady. Zároveň zaměstnanci školy děti vedou k dodržování stanovených pravidel s laskavostí a důsledností. V neposlední řadě je zde snaha o probuzení prosociálního cítění v každém (dítě, zaměstnanec), kdo prochází naší školou. Využití toho co umím nejen ve prospěch svůj ale i svého okolí. Pro dobro své, svých nejbližších, svých kamarádů, naší vesnice, našeho světa, pro dobro naší země. Chci být užitečný a chci najít vztah, protože se učíme přes vztahy.


Cíle a záměry školy

 Fungující komunikace s rodiči.
 Chceme, aby se u nás děti cítily bezpečně.
Jedině pak může nastartovat učící proces u daného jedince.
 Chceme být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním.
 Chceme, aby si každé dítě u nás zažilo pocit úspěchu. Podporujeme cíl každého jedince, aby věděl, že je užitečný.
 Hledáme to, co je dobré a pozitivní na každém dítěti, kolegovi, rodiči.
 Hledáme to, co máme společné a krásu v tom, že jsme každý jiný.
 Podporujeme prosociální cítění každého v mateřské škole.
 Víme, že všichni máme stejnou hodnotu.
 Děti se rozvíjí v oblasti psychické, fyzické a sociální. Přejeme si, aby dítě na konci předškolního období vědělo, že je samostatnou a jedinečnou osobností, schopnou zvládat nároky života, které ho v budoucnu čekají.
 Rozvíjíme sebevědomí a samostatnost jedince podle jeho možností zájmu a potřeb. Učíme jej zdravému životnímu stylu, odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči. Snažíme se o vzájemnou důvěru a otevřenost v komunikaci mezi zaměstnanci školy, rodiči, dětmi a zřizovatelem.
 Podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.
 Podporujeme pohyb v přírodě a lásku k naší zemi a našemu jazyku. Vytváříme nejprve vztah k naší obci, přes něj se snažíme dětem vštípit hrdost na svou zem, tradice a hrdost na to, kdo jsou.
 Využíváme výhodnou polohu mateřské školy (rybník, louka, les) k celkovému dlouhodobému pozorování přírody a ochraně přírody.

       

Naše priorita jsou vztahy. Naučit se žít a prožívat v naší společnosti. To je nadřazené přípravě na školu, která je důležitá a neopomenutelná. Naší prioritou je mít:

ZDRAVÉ VZTAHY ve SPOKOJENÉM ŽIVOTĚ.

Snažíme se jak o prevenci patologických jevů tak předcházení nežádoucích projevů chování. Víme, jak ohromný dopad na člověka má sebeúcta, která je jádrem osobnosti člověka. Pokud si vážím sám sebe, vážím si i druhých. Dokážu-li vidět trochu dobrého v sobě, dokážu to i u druhých. Pokud umím zhodnotit svou práci a vyvodit z ní důsledky činím tak i ve svém okolí. Proto naši pedagogové hledají něco - a musí to být pravda - v čem je dítě dobré, snaží se tento projev chování pozitivně ohodnotit. Po té přichází základ, na kterém naši pedagogové staví, říkáme tomu "pevný základ". Je to vztah dospělého a dítěte, na kterém pak stavíme naše prožitky, učení, objevování, naše životy. Tak jako kvalitní stavba domu má kvalitní a pevné základy, tak i my víme, jaký základ je důležitý pro nás.

"Příčina a následek spolu neodvolatelně souvisí jako semeno a plody"
Linda a Richard Eyre


Naše PRAVIDLA

Hra se musí líbit oběma a nesmí bolet.
Používáme slova (Půjčíš prosím?).
Mohu říci "Ne" (Teď ne, třeba potom).
Když jeden mluví (v diskusním kruhu) ostatní naslouchají.
Jednu hračku půjčím a pak vrátím (až po té si půjčuji jinou).
Pravidlo půlmetrového hlásku.
Známe naši "RYCHLOST"
Rychlost 1: rozjezd, 2: toalety, mezi stolky, ve dvojicích při procházce, 3: při cvičení, ve dvojicích při procházce, 4: na zahradě, 5: na louce.
"Umění domluvit se je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak prožít život ŠŤASTNĚ."
neznámý autor


Desatero pozitivního rodičovství

(podle PhDr. Evy Labusové - poradkyně pro oblast rodičovství, výchovy a mezilidských vztahů)

 1. Pracuji na svém poznání: Kdo jsem? Odkud a kam jdu? Jak chci ovlivnit život svého dítěte?
 2. Pečuji o svůj vztah se svým manželem/manželkou. Z jeho stability vychází stabilita rodinného společenství, která je pro dítě zásadní.
 3. Na těhotenství, porod a rodičovství se připravuji průběžně a předem.
 4. Když už dítě mám, jednám s ním citlivě a s respektem. Představuji si sebe na jeho místě.
 5. Nekopíruji bezhlavě, co ohledně rodičovství čtu, nebo vidím. Probouzím svou intuici. Pokud to tak cítím, nebojím se zpomalit nebo dělat věci jinak než většina.
 6. Uplatňuji v rodině zdravý zvyk - zvláště miminka potřebují mazlení, chování, hlazení, nošení.
 7. Starám se, pokud možno, o kvalitní stravu a spánek pro celou rodinu.
 8. Praktikuji láskyplnou, ale důslednou výchovu s vymezováním srozumitelných hranic. Dítě hranice potřebuje pro budování vlastní identity, odolnosti a odpovědnosti.
 9. Hledám vyrovnanost v osobním a pracovním životě. Říká se tomu "úspěšné slaďování" Úzce souvisí s vnímáním mužství a ženství, s rozdělení rolí v rodině, s rodinnými rituály, s hodnotami, které vyznávám.
 10. Neusiluji o dokonalost. Stačí být dost dobrý rodič. Pokud se mi něco z výše uvedeného dlouhodobě vymyká z rukou, vyhledám odbornou pomoc - dobře si však rozmyslím u koho.


9 darů dětem podle Ivany Málkové

(Ivana Málková založila po r. 1990 ŠKOLU HROU v Praze a byla 20 let její ředitelkou, nyní provádí supervize na školách)

 1. Vážíme slova a činy (na reakci si dáme čas ) -formulujme věci co nejpřesněji, pravdivě a bez hodnocení.
 2. Přestáváme si brát věci osobně. Děti jsou naše zrcadlo.
 3. Zastavujeme domněnky a vzdáváme se nadměrného očekávání.
 4. Věříme, že děti dělají v danou chvíli to nejlepší -rodiče/učitelé také.
 5. Zajímáme se o důvody, které děti vedou k jejich jednání.
 6. Bereme děti vážně v oblasti pocitů, názorů, starostí a fantazie.
 7. Přijímáme děti do svého srdce s jejich rodiči a osobními příběhy.
 8. Léčíme si vztahy v původní rodině.
 9. Jsme sami sebou a dovolíme to i druhým.


MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV
Zlukov 66, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Copyright (c) 2014-2024, www.mszlukov.cz, All rights reserved, Design by Miraf Software.
Poslední aktualizace 12. 02. 2024
Tyto webové stránky NEPOUŽÍVAJÍ cookies ani jiný způsob ukládání uživatelských dat.